Bilgilendirme

Sanatsal Etkinlikler Komisyonu, Uluslararası festivaller için ilkelerini açıkladı…

Sanatsal Etkinlikler Komisyonu (SEK), “Kuruluş Görev ve Yetkileri, Çalışma Usul ve Esasları, Festival Başvuru ve Destek İlkeleri”ni belirledi. 

Sanatsal Etkinlikler Komisyonu, söz konusu ilkeleri ülkemiz Uluslararası Festival Yöneticileriyle birlikte uzun çalışmalar sonucu hazırladı.

BSB, BİROY, FİYAB, SİNEBİR, SESAM, SETEM, SEYAP, TESİYAP’tan oluşan Sanatsal Etkinlikler Komisyonu üyeleri SEK yönetimini ise şöyle oluşturdu:

 

Sanatsal Etkinlikler Komisyonu Başkanı: İsmail Güneş (SİNEBİR), Sanatsal Etkinlikler Komisyonu Genel Sekreteri: Atilla Engin (BİROY), Sanatsal Etkinlikler Komisyonu Saymanı: Mehmet Güleryüz (SETEM), Sanatsal Etkinlikler Komisyonu Üyeleri: Erdal Tuşunel (TESİYAP), Hasan Özgen (BSB), Galip Gültekin (FİYAB), Yılmaz Atadeniz (SESAM, Zeynep Özbatur Atakan (SEYAP).

Uluslararası festivaller, Sanatsal Etkinlikler Komisyonundan alacakları uygunluk belgesi için SEK’e harç ödeyecekler. Ödenecek harç festivallerin sınıflarına göre belirlendi. Buna göre; A grubu festivaller: 1000TL, B grubu festivaller: 750TL, C grubu festivaller: 500TL ve Uluslararası Kısa film festivalleri de: 250 TL harç ödeyecekler.

 

HİZMET ADRESİ

Sinema Meslek Birlikleri Merkezi, Ergenekon Caddesi, Ahmet Bey Plaza, No:10, Kat: 5-6-7, Pangaltı, 34373 Şişli  İstanbul (Ramada Otel'in Karşısı) adresinde faaliyet gösterecek olan SEK’in web adresi www.sek.org.tr , e posta adresi ise Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir. ‘dır.

 

SEK’İN YASAL DAYANAĞI

Yukarıda ismi sayılan meslek birlikleri tarafından 5224 sayılı kanuna bağlı yönetmeliğe göre oluşturulan Sanatsal Etkinlikler Komisyonu aşağıdaki yönetmelik maddelerine göre faaliyet gösterecektir. Buna göre Sanatsal Etkinlikler Kapsamında Gösterilecek Filmler’de şu özellikler aranacaktır:

“Başka herhangi bir ticarî dolaşım veya gösterim konusu edilmeksizin ülke içinde düzenlenecek fuar, film festivali, şenlik ve benzeri sanatsal etkinliklerde halka gösterilmek veya yarışmalara katılmak üzere yurtdışından getirilen yabancı menşeli filmlerin gösteriminden doğan her türlü sorumluluk, bu etkinliklerin düzenleme komitelerine aittir.
Yukarıdaki fıkrada bahsi geçen etkinliklerle ilgili düzenleme komitelerinin, Sanatsal Etkinlikler Komisyonu’ndan olumlu görüş almaları gereklidir. Söz konusu Komisyon ilgili alan meslek birliklerinin birer temsilcisinden oluşur. Komisyon başkanı üyeler arasından seçilir ve sekretarya hizmetleri kuruluş tarihi itibariyle en eski meslek birliğince yürütülür. Komisyon, çalışma usul ve esaslarını her yılın başında yapacağı toplantıda belirler. Yıllık çalışma raporunu, ertesi yılın ocak ayı sonuna kadar bakanlığa teslim eder. Komisyon olumlu görüş verdiği etkinlikleri Bakanlığa en geç etkinliğin başlama tarihinden bir hafta önce bildirmekle yükümlüdür.
Ülke içinde üretilen filmler de kayıt ve tescil edilmiş olmak kaydıyla bu etkinliklere katılabilir.” (Madde 15)

 

SEK İLKELERİ NELERDEN OLUŞUYOR?

 

Sanatsal Etkinlikler Komisyonu Kuruluş, Görev ve Yetkileri, Çalışma Usul ve Esasları, Festival Başvuru ve Destek İlkeleri ise şu şekilde oluşturulmuştur:

 

MADDE 1 : Sanatsal Etkinlikler Komisyonu’nun (SEK) Kuruluşu, Amacı ve Kapsamı

1.1.Sanatsal Etkinlikler Komisyonu, ilgili alan meslek birliklerinin birer temsilcisinden oluşur.

1.2.Sekretarya hizmetleri kuruluş tarihi itibariyle en eski meslek birliğince yürütülür.

1.3.Sanatsal Etkinlikler Komisyonu’nun, çalışma usul ve esaslarını her yılın başında yapacağı toplantıda belirler. Yıllık çalışma raporunu, ertesi yılın Ocak ayı sonuna kadar Kültür ve Turizm Bakanlığı’na teslim eder.

MADDE 2 : Sanatsal Etkinlikler Komisyonu Dayanak Kanun ve Yönetmelik

2.1. Sanatsal Etkinlikler Komisyonu, 5224 sayılı kanuna dayalı olarak çıkartılan 25731 sayılı “Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 15. maddesine dayanarak kurulmuştur.

MADDE 3 : Sanatsal Etkinlikler Komisyonu’nun Yapısı ve Üyelerinin Belirlenmesi

3.1. Sanatsal Etkinlikler Komisyonu, sekiz üyeden oluşur.

3.2. Sanatsal Etkinlikler Komisyonu üyeleri, BSB, BİROY, FİYAB, SİNEBİR, SESAM, SETEM, SEYAP, TESİYAP’ın yönetim kurulu başkanları veya yönetim kurulu üyelerinden birisi olarak bir yıllığına ilgili meslek birliklerin yönetim kurullarınca belirlenir.

3.3. Sanatsal Etkinlikler Komisyonu Üyeleri kendi aralarından ilk toplantıda başkan, genel sekreter ve sayman seçerler. Bu çerçevede 2011 yılı için;

Sanatsal Etkinlikler Komisyonu Başkanı :İsmail Güneş

Sanatsal Etkinlikler Komisyonu Genel Sekreteri :Atilla Engin

Sanatsal Etkinlikler Komisyonu Saymanı :Mehmet Güleryüz

Sanatsal Etkinlikler Komisyonu Üyeleri :Erdal Tüşünel, Hasan Özgen, Galip Gültekin, Yılmaz Atadeniz, Zeynep Özbatur Atakan

 

MADDE 4 : Sanatsal Etkinlikler Komisyonu’nun Toplanma Zamanı ve Karar Alma Usulü

4.1. Sanatsal Etkinlikler Komisyonu, ayda en az iki kez sinema meslek birlikleri güç birliği merkezinde toplanırlar ve nitelikli çoğunlukla yani en az 6 olumlu oyla karar alır.

4.2. Toplantıda alınan kararlar genel sekreter tarafından tarih yazılarak tutanakla kayıt altına alınır ve tüm katılan üyelerce imza edilir.

MADDE 5 : Sanatsal Etkinlikler Komisyonu’nun Görev ve Yetkileri

5.1. Sanatsal Etkinlikler Komisyonu, yerel, ulusal ve uluslar arası alanda yapılması düşünülen festivaller ve etkinlikler ve bu etkinliklerde yer alacak yabancı filmler için görüş bildirir.Bu çerçevede kendisine yapılan başvuruları kayıt altına alır ve inceleme yaparak, Sanatsal Etkinlikler Komisyonu’nca konulmuş olan ilkelere uygun olan başvurulara olumlu görüş verir.

5.3. Sanatsal Etkinlikler Komisyonu, sağlıklı çalışma yapabilmek, gerekli alt yapı ve personel istihdamını sağlayabilmek için kendisine yapılan tüm başvurular için Bakanlık yılın başında bir harç miktarı belirler.

5.3. Sanatsal Etkinlikler Komisyonu, başta Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteklediği festivallerin içyapısına ve işleyişine engel olmadan sinema meslek birliklerine üye kimseler arasından festival ön jüri ve jüri seçimine yardımcı olur.

5.4. Sanatsal Etkinlikler Komisyonu, festivalleri yolladığı gözlemciler eliyle festivali takip eder, rapor tutar ve festivalleri ek 1’de taraflarca imzalanacak olan protokol ilkeleri çerçevesinde başta telif sahiplerinin haklarının ödenmesi vb. birçok konuda denetler. Bu raporun bir örneğini kendi bünyesinde tutar. Bir örneğini Kültür ve Turizm Bakanlığı’na gönderir. Bir sonraki yıl festivale olumlu görüşü bu rapora göre verir.

5.5. Sanatsal Etkinlikler Komisyonu, festivallerce yapılan ve/veya festivallere yönelik olan tüm istek ve şikâyetleri kayıt altına alır ve çözüm üretmek için gerekli mesaiyi harcar. Sorunun çözümü için eleman istihdam eder, görüşme yürütür, uzlaşma önerir.

5.6. Sanatsal Etkinlikler Komisyonu, çalışmalarını daha sağlıklı yürütebilmek için bir internet sayfası açar ve yürütür. Başvurular, duyurular buradan yapılır ve gelişmeler buradan kamuoyuna iletilir.

5.7. Sanatsal Etkinlikler Komisyonu, Türkiye Festival Envanterini çıkarır ve her yıl düzenli olarak yeniler. Tutulan bu envanteri gerek baskılı olarak gerekse internet sayfası üzerinden yayınlar.

5.8. Sanatsal Etkinlikler Komisyonu, yabancı filmlere ilişkin olumlu görüş verdiği festival ve etkinlikleri Kültür ve Turizm Bakanlığı’na en geç etkinliğin başlama tarihinden bir hafta önce bildirmekle yükümlüdür.

5.9. Sanatsal Etkinlikler Komisyonu üyeleri her oturum için Bakanlığın belirleyeceği miktarda huzur hakkı alırlar.

MADDE 6 : Festivallerin Sanatsal Etkinlikler Komisyonu’na Başvuru Esas ve Usulleri

6.1. Sanatsal Etkinlikler Komisyonu’ndan olumlu görüş alabilmek için başvuran festivaller madde 9, ek 2’deki formu eksiksiz doldururlar ve Bakanlık tarafından belirlenecek olan A, B, C, kategori festival ölçüleri çerçevesinde gerekli harcı yatırırlar. Buna göre;

6.1.1. A kategori festivaller, ulusal ve uluslar arası nitelikteki festivallerdir.

6.1.2. B kategori festivaller, ulusal nitelikteki festivallerdir.

6.1.3. C kategori festivaller, yerel festivaller ile kısa ve belgesel film festivalleridir.

6.1.4. Başvuruda bulunan festival, Sanatsal Etkinlikler Komisyonu’nun istediği bilgi ve materyalleri buraya teslim ederler.

6.2. Sanatsal Etkinlikler Komisyonu’na başvuran festivaller A, B, C kategoriye göre Bakanlıkça belirlenen başvuru harcını SESAM tarafından açılacak Sanatsal Etkinlikler Komisyonu’nun yönetiminde ve tasarrufunda olacak olan özel hesabına yatıracaklardır.

6.3. Sanatsal Etkinlikler Komisyonu iş bu paranın yönetimi konusunda SESAM Yönetim Kurulu ile bir sözleşme yapacaktır.

6.4. Akademi Ödülleri “En İyi Yabancı Film” Ön-Eleme başvuruları Sanatsal Etkinlikler Komisyonu’na yapılır. Bunun için madde 9, ek’3 de belirtilen form eksiksiz doldurulur. Sanatsal Etkinlikler Komisyonu’nun istediği bilgi ve materyalleri buraya teslim edilir.

MADDE 7 : Film Festivalleri Destek İlkeleri

Amaç

7.1.Film festivalleri onları düzenleyen ve / veya onlara destek veren kurum ve kuruluşların siyasi ve ticari çıkar ve algılamalarından bağımsız tutularak, bu kurum ve kuruluşların kamuoyuna sinema sanatı alanında katkıda bulunması, izleyicinin sinema kültürünü geliştirmesi amacıyla yapılmalıdır.

7.2.Film Festivalleri, sinematografik formatların bir veya birkaçını içerebilir, genel veya belirli bir temaya yönelik olabilir.

7.3.Film Festivalleri hiçbir koşulda resmi olarak tanınmış ulusal belgeler ve uluslar arası anlaşmalarda belirtilen insan hak ve özgürlüklerine aykırı özellikler taşıyamaz.

Süreklilik ve Bağımsızlık

7.4.Film Festivallerinin finansal ve yönetsel anlamda gelecek yıllarda sürekliliğinin sağlanacağı kurumsal yapılara kavuşturulmuş olması gereklidir. Bu açıdan tedbir alınmamış ve aksayan organizasyonlar kabul edilemez.

7.5.Festivalleri destekleyen ve / veya düzenleyen kurumlar başta teliflerin ödenmesi konusunda her yönden denetime açık olmalıdır.

7.6.Festivaller ilan ettikleri konsept ve temalarına uygun biçimde sürdürülmekte titiz davranmalıdır.

A Kategori Uluslararası Festival Olma Koşulları

7.7.Festival programında yer alan filmlerin en az yüzde ellisi yabancı filmlerden oluşmalıdır. Yarışmalı bölümler uzun metraj kurmaca ve belgeselde en az beş değişik ülkeden en az sekiz filmden; kısa metraj kurmaca ve belgesel dalında en az beş değişik ülkeden en az 25 filmden oluşmalıdır.

B Kategori Uluslararası Festival Olma Koşulları

7.8.

C Kategori Uluslararası Festival Olma Koşulları

7.9.

Festival Ekibi

7.10.Festivali gerçekleştiren ekiplerde sinema alanında eğitimli ve deneyimli kişiler yer almalı; sinema profesyonellerinden oluşan icra ve/veya danışma kurulları oluşturulmalıdır. Festivaller sanatsal anlamda yetkili bir başkan veya koordinatör tarafından temsil edildiğinde seçilen kişinin mesleki kariyer ve deneyiminin sinema sanatını temsile uygun olması gözetilmelidir.

Tarih

7.11.Film festivalleri bölgesel, ulusal, uluslararası festival takviminde yer alan diğer festivallerin tarihlerini göz önünde bulundurarak tarih belirlemeye özen göstermelidir.

7.12.Festival tarihlerinde olası değişiklikler, mücbir sebepler dışında en az 4 ay önce kamuoyuna duyurulmalıdır.

Süre

7.13.Film Festivallerinin süreleri tercihen 3 günden az iki haftadan çok olmamalıdır.

Film Seçimi ve Yarışmalar

7.14.Festivaller programlarında “yarışmalı bölüm” içeriyorlarsa ;

7.12.1 Yarışmaların dürüst, açık, eşit ve adilane biçimde sürdürülmesini sağlamak zorundadır.

7.12.2. Yönetmeliklerinde belirtilen nitelikte filmlerin kabul edilmesine ve ilan edilmiş teknik koşullara uyulmasına dikkat ederler.

7.12.3. Ulusal yarışmalarda varsa ön jüri ve ana jürilerin, uluslar arası yarışmalarda ana jürilerin yarışmaların son başvuru tarihlerinden önce açıklanmaları gereklidir.

7.12.4. Festivaller yarışmalı bölümler için yönetmeliklerinde Festivale seçilmeyen filmlerin yapımcılarına festivalin başlamasına en az iki hafta önce bilgi vereceklerine dair hüküm yazmalıdırlar.

7.12.5. Festivallere, gerekirse diğer festivallerle film kopyalarının sirkülasyonunu kolaylaştırmak için işbirliği yapması tavsiye edilir.

Jüriler Konusunda Kategori Belirlenirken Uygulanacak İlkeler

7.13.Festivallerdeki uluslar arası yarışmaların ana jürileri en az beş kişiden oluşmalıdır.

7.14.Festivallerdeki ulusal yarışmaların ana jürileri en az yedi kişiden oluşmalıdır.

7.15.Uluslararası yarışmaların jürilerinin en az beşte üçü yurt dışından gelmelidir.

7.16.Ulusal yarışma bölümlerinde, başvuru sayısının çokluğu durumunda ön jüri (seçici kurul) oluşturmak zorunludur. Ön jüriler sinema profesyonellerinden seçilir ve en az beş üyeden oluşur.

7.17.Festivaller yarışmalı bölümlerinin ön jüri ve ana jürilerini oluştururken üyelerin sinemanın farklı branşlarından oluşmasına, bağımsız ve bağlantısız bir biçimde seçilmesine ve yarışmaların konsept ve temasına uygun kişilerden oluşmasına dikkat ederler.

7.18.Hiçbir akçalı ve/veya yarışmalı bölüm jürisinde festival ekiplerinden kişiler yer almaz.

7.19.Festivaller, jürilerin bağımsız ve özgür karar vermeleri için gerekli ortamı ve zamanı sağlamakla yükümlüdür.

7.20.Jüri üyeleri yarışmaya katılan bütün filmleri izlemek zorundadır.

7.21.Jüriler kararlarını yazılı olarak gerekçelendirmek zorundadır.

7.22.Film Festivalleri yarışmalı bölümler için yapılan uygulamaların yazılı belgelerini muhafaza etmelidir.

Yönetmelik ve Ödüller

7.23.Festivaller ne tür ödül vereceklerini ve hangi şartlarda vereceklerini yönetmeliklerinde ayrıntılı biçimde belirtmelidir ve yönetmeliklerine uymayı taahhüt etmelidir.

7.24. Festival yönetmeliklerinde yapılan değişiklikler yarışmaların son başvuru tarihlerinden en az dört ay önce belirlenmeli ve yayınlanmalıdır.

7.25.Yönetmeliklerin bir örneği festivallerden en az dört ay önce SEK’e gönderilmelidir.

Tanıtım

7.26.Festival basınla ilişkiler hizmeti vermelidir. Filmlere ve programa dair basılı veya elektronik, görsel ve yazılı malzeme sağlamalıdır. Filmlerden gösterilecek fragmanlar uzun metrajlı filmlerde üç dakikayı, kısa metrajlı filmlerde sürenin yüzde onunu geçmeyecek uzunlukta olması tavsiye edilir.

Katalog

7.27.Festival katalogunda filmlerin yapımcılarının, satış acentelerinin ya da dağıtımcılarının iletişim bilgileri yer alır. Sinemateklerden ya da koleksiyonculardan ödünç alınan filmlerin kaynağı hak sahiplerinin talep ettiği şekilde belirtilir.

7.28.Film ekibi ve kadrosu en azından yönetmen, senaryo yazarı, film müziği bestecisi, görüntü yönetmeni, sanat yönetmeni, kurgu, ses ve oyuncular maddeleriyle listelenir. Filmin kısa sinopsisi, yönetmenin biyografi ve filmografisi, varsa filmin kazandığı ödüller belirtilir. Aynı kategorideki filmlere eşit yer verilir.

7.29.Uluslararası bir festivalin katalogu en az iki dilde olmalıdır.

7.30.Katalogda jüri üyelerinin ayrıntılı tanıtımı yapılır.

7.31.Festivalde verilen ödüller listelenir.

7.32.Festival ekipleri ve açık iletişim bilgileri katalogda yer almalıdır.

Konuklar

7.33.Festivallere başta yarışmada filmi bulunanlar olmak üzere yerli ve yabancı konuklar davet edilmesi önerilir. Yine festivale medya ve film profesyonelleri de davet edilmesi, en azından katılımları için kolaylık sağlanması önerilir. Bütün yarışmalı dallardaki konukların eşit derecede ve imkanlar dahilinde en iyi koşullarda ağırlanmasına özen gösterilmesi tavsiye edilir.

Gösterim

7.34.Festivale seçilen filmler, festivalin daha önce açıkladığı ve yapım sahibinin onay verdiği formatlarda ve o formatların gerektirdiği teknik koşullarda gösterilmelidir.

7.35.Festivallerin kullandıkları mekân ve teknolojiyi bağımsız, profesyonel ekiplere denetlettirmesi tavsiye edilir.

Programlama

7.36.Aynı kategorilerdeki filmlere hak sahipleri aksi yönde bir kısıtlama getirmediği sürece eşit sayıda gösterim yapılır. Bir filmin gösterim sayısı dördü geçmez.

7.37.Bir filmin hak sahiplerinin yazılı izni bulunmaksızın festival öncesinde ya da sonrasında gösterimi yapılamaz.

7.38.Festival, gezici nitelik taşıyorsa, film kopyalarının sorumluluğunu turne boyunca üstlenir.

7.39.Gösterilen kopyalar sözleşmelerde aksi belirtilmedikçe festivalin bitmesini izleyen hafta sahiplerine ya da öngörülen adrese gönderilmelidir.

7.40.Bir festivalde yarışan bütün filmler, kendi kategorilerinde ayrımı yapılmaksızın eşit koşullarda muamele görür.

7.41.Festivale seçilen filmlerin temsilcilerinin meslektaşları, medya ve izleyiciyle buluşması için her tür olanak sağlanmalıdır.

7.42.Festivaller sadece olağan film kira bedellerini ödemelidir. Öngösterim için yerleşik kural ve koşullara saygı gösterilmelidir. Fazla bedel ödemek festivallerin kültürel hedeflerine zarar verir.

Altyazı ve çeviri

7.43.Yabancı dildeki filmlerin tercihen Türkçe altyazısı yapılmalı, altyazı yapılamayan durumlarda izleyiciye Türkçe sözlü çevirisi sağlanmalıdır. Festivale davet edilen yabancı konuklar ve basın için tercihen İngilizce ya da konukların çoğunun anladığı uluslararası bir dilde altyazı ve çeviri yapılması tavsiye edilir.

 

Sigorta ve gümrük

7.44.Festivaller filmlerin güvenliğinden sorumludur, kaybolmaları ya da zarar görmeleri olasılığına karşı kapıdan kapıya sigorta yaptırmalıdır.

7.45.Festivaller yasalar uyarınca ülkelerinin gümrüklerinde filmlerin bedelsiz ithalatıyla ilgili düzenlemeleri yapmakla sorumludur.

Bütçe

7.46.Festival bütçelerinde ağırlığın doğrudan sinemaya verilmesine özen gösterilmesi; festival kapsamındaki sponsorsuz tören, konser, parti, yemek, kortej, gezi vb. yan etkinliklerde, davetiye basımında, mekân ve sahne düzenlemesinde lüks tüketime yönelinmemesi ve bu kalemlerin bütçede sinema harcamalarına göre daha küçük oranlarda yer alması tavsiye edilir.

Arşiv ve Web sitesi

7.47.Festivallerin basın kitleri ve afişler de dahil olmak üzere kendi arşivlerini oluşturmaları tavsiye edilir.

7.48.Festivallerin web sitesi yapmaları, onu düzenli olarak güncellemeleri ve arşivlerini bu siteden ulaşılabilir kılmaları tavsiye edilir.

MADDE 8 : Sanatsal Etkinlikler Komisyonu’nun Personel Sistemi

8.1. Sanatsal Etkinlikler Komisyonu, çalışmalarını yürütebilmek için yeterli sayıda ve komisyonca belirlenen ilkeler çerçevesinde profesyonel personel istihdam eder.

8.2. Buna göre, başlangıç olarak sinema alanında da uzmanlığı bulunan bir hukuk danışmanı ile yine sinema alanında uzman bir işletme uzmanı istihdam eder. Diğer profesyonel çalışanları zamanla belirler.

MADDE 9 : EKLER

9.1. Ek 1: Protokol

9.2. Ek 2: Film Festivalleri Başvuru Formu

9.3. Ek 3: Akademi Ödülleri “En İyi Yabancı Film” Ön-Eleme Başvuru Formu