Bilgilendirme

Film Festivalleri Destek İlkeleri

Sanatsal Etkinlikler Komisyonu’nu yönetmeliğine göre Film Festivalleri Destek İlkeleri şöyledir...

 

MADDE 7 : Film Festivalleri Destek İlkeleri

Amaç

7.1. Film festivalleri onları düzenleyen ve / veya onlara destek veren kurum ve kuruluşların siyasi ve ticari çıkar ve algılamalarından bağımsız tutularak, bu kurum ve kuruluşların kamuoyuna sinema sanatı alanında katkıda bulunması, izleyicinin sinema kültürünü geliştirmesi amacıyla yapılmalıdır.

7.2. Film Festivalleri, sinematografik formatların bir veya birkaçını içerebilir, genel veya belirli bir temaya yönelik olabilir.

7.3. Film Festivalleri hiçbir koşulda resmi olarak tanınmış ulusal belgeler ve uluslar arası anlaşmalarda belirtilen insan hak ve özgürlüklerine aykırı özellikler taşıyamaz.

Süreklilik ve Bağımsızlık

7.4. Film Festivallerinin finansal ve yönetsel anlamda gelecek yıllarda sürekliliğinin sağlanacağı kurumsal yapılara kavuşturulmuş olması gereklidir. Bu açıdan tedbir alınmamış ve aksayan organizasyonlar kabul edilemez.

7.5. Festivalleri destekleyen ve / veya düzenleyen kurumlar başta teliflerin ödenmesi konusunda her yönden denetime açık olmalıdır.

7.6. Festivaller ilan ettikleri konsept ve temalarına uygun biçimde sürdürülmekte titiz davranmalıdır.

A Kategori Uluslararası Festival Olma Koşulları

7.7. Festival programında yer alan filmlerin en az yüzde ellisi yabancı filmlerden oluşmalıdır. Yarışmalı bölümler uzun metraj kurmaca ve belgeselde en az beş değişik ülkeden en az sekiz filmden; kısa metraj kurmaca ve belgesel dalında en az beş değişik ülkeden en az 25 filmden oluşmalıdır.

B Kategori Uluslararası Festival Olma Koşulları

7.8. …

C Kategori Uluslararası Festival Olma Koşulları

7.9. …

Festival Ekibi

7.10. Festivali gerçekleştiren ekiplerde sinema alanında eğitimli ve deneyimli kişiler yer almalı; sinema profesyonellerinden oluşan icra ve/veya danışma kurulları oluşturulmalıdır. Festivaller sanatsal anlamda yetkili bir başkan veya koordinatör tarafından temsil edildiğinde seçilen kişinin mesleki kariyer ve deneyiminin sinema sanatını temsile uygun olması gözetilmelidir.

Tarih

7.11. Film festivalleri bölgesel, ulusal, uluslararası festival takviminde yer alan diğer festivallerin tarihlerini göz önünde bulundurarak tarih belirlemeye özen göstermelidir.

7.12. Festival tarihlerinde olası değişiklikler, mücbir sebepler dışında en az 4 ay önce kamuoyuna duyurulmalıdır.

Süre

7.13. Film Festivallerinin süreleri tercihen 3 günden az iki haftadan çok olmamalıdır.

Film Seçimi ve Yarışmalar

7.14. Festivaller programlarında “yarışmalı bölüm” içeriyorlarsa ;

7.12.1 Yarışmaların dürüst, açık, eşit ve adilane biçimde sürdürülmesini sağlamak zorundadır.

7.12.2. Yönetmeliklerinde belirtilen nitelikte filmlerin kabul edilmesine ve ilan edilmiş teknik koşullara uyulmasına dikkat ederler.

7.12.3. Ulusal yarışmalarda varsa ön jüri ve ana jürilerin, uluslar arası yarışmalarda ana jürilerin yarışmaların son başvuru tarihlerinden önce açıklanmaları gereklidir.

7.12.4. Festivaller yarışmalı bölümler için yönetmeliklerinde Festivale seçilmeyen filmlerin yapımcılarına festivalin başlamasına en az iki hafta önce bilgi vereceklerine dair hüküm yazmalıdırlar.

7.12.5. Festivallere, gerekirse diğer festivallerle film kopyalarının sirkülasyonunu kolaylaştırmak için işbirliği yapması tavsiye edilir.

Jüriler Konusunda Kategori Belirlenirken Uygulanacak İlkeler

7.13. Festivallerdeki uluslar arası yarışmaların ana jürileri en az beş kişiden oluşmalıdır.

7.14. Festivallerdeki ulusal yarışmaların ana jürileri en az yedi kişiden oluşmalıdır.

7.15. Uluslararası yarışmaların jürilerinin en az beşte üçü yurt dışından gelmelidir.

7.16. Ulusal yarışma bölümlerinde, başvuru sayısının çokluğu durumunda ön jüri (seçici kurul) oluşturmak zorunludur. Ön jüriler sinema profesyonellerinden seçilir ve en az beş üyeden oluşur.

7.17. Festivaller yarışmalı bölümlerinin ön jüri ve ana jürilerini oluştururken üyelerin sinemanın farklı branşlarından oluşmasına, bağımsız ve bağlantısız bir biçimde seçilmesine ve yarışmaların konsept ve temasına uygun kişilerden oluşmasına dikkat ederler.

7.18. Hiçbir akçalı ve/veya yarışmalı bölüm jürisinde festival ekiplerinden kişiler yer almaz.

7.19. Festivaller, jürilerin bağımsız ve özgür karar vermeleri için gerekli ortamı ve zamanı sağlamakla yükümlüdür.

7.20. Jüri üyeleri yarışmaya katılan bütün filmleri izlemek zorundadır.

7.21. Jüriler kararlarını yazılı olarak gerekçelendirmek zorundadır.

7.22. Film Festivalleri yarışmalı bölümler için yapılan uygulamaların yazılı belgelerini muhafaza etmelidir.

Yönetmelik ve Ödüller

7.23. Festivaller ne tür ödül vereceklerini ve hangi şartlarda vereceklerini yönetmeliklerinde ayrıntılı biçimde belirtmelidir ve yönetmeliklerine uymayı taahhüt etmelidir.

7.24. Festival yönetmeliklerinde yapılan değişiklikler yarışmaların son başvuru tarihlerinden en az dört ay önce belirlenmeli ve yayınlanmalıdır.

7.25. Yönetmeliklerin bir örneği festivallerden en az dört ay önce SEK’e gönderilmelidir.

Tanıtım

7.26. Festival basınla ilişkiler hizmeti vermelidir. Filmlere ve programa dair basılı veya elektronik, görsel ve yazılı malzeme sağlamalıdır. Filmlerden gösterilecek fragmanlar uzun metrajlı filmlerde üç dakikayı, kısa metrajlı filmlerde sürenin yüzde onunu geçmeyecek uzunlukta olması tavsiye edilir.

Katalog

7.27. Festival katalogunda filmlerin yapımcılarının, satış acentelerinin ya da dağıtımcılarının iletişim bilgileri yer alır. Sinemateklerden ya da koleksiyonculardan ödünç alınan filmlerin kaynağı hak sahiplerinin talep ettiği şekilde belirtilir.

7.28. Film ekibi ve kadrosu en azından yönetmen, senaryo yazarı, film müziği bestecisi, görüntü yönetmeni, sanat yönetmeni, kurgu, ses ve oyuncular maddeleriyle listelenir. Filmin kısa sinopsisi, yönetmenin biyografi ve filmografisi, varsa filmin kazandığı ödüller belirtilir. Aynı kategorideki filmlere eşit yer verilir.

7.29. Uluslararası bir festivalin katalogu en az iki dilde olmalıdır.

7.30. Katalogda jüri üyelerinin ayrıntılı tanıtımı yapılır.

7.31. Festivalde verilen ödüller listelenir.

7.32. Festival ekipleri ve açık iletişim bilgileri katalogda yer almalıdır.

Konuklar

7.33. Festivallere başta yarışmada filmi bulunanlar olmak üzere yerli ve yabancı konuklar davet edilmesi önerilir. Yine festivale medya ve film profesyonelleri de davet edilmesi, en azından katılımları için kolaylık sağlanması önerilir. Bütün yarışmalı dallardaki konukların eşit derecede ve imkanlar dahilinde en iyi koşullarda ağırlanmasına özen gösterilmesi tavsiye edilir.

Gösterim

7.34. Festivale seçilen filmler, festivalin daha önce açıkladığı ve yapım sahibinin onay verdiği formatlarda ve o formatların gerektirdiği teknik koşullarda gösterilmelidir.

7.35. Festivallerin kullandıkları mekan ve teknolojiyi bağımsız, profesyonel ekiplere denetlettirmesi tavsiye edilir.

Programlama

7.36. Aynı kategorilerdeki filmlere hak sahipleri aksi yönde bir kısıtlama getirmediği sürece eşit sayıda gösterim yapılır. Bir filmin gösterim sayısı dördü geçmez.

7.37. Bir filmin hak sahiplerinin yazılı izni bulunmaksızın festival öncesinde ya da sonrasında gösterimi yapılamaz.

7.38. Festival, gezici nitelik taşıyorsa, film kopyalarının sorumluluğunu turne boyunca üstlenir.

7.39. Gösterilen kopyalar sözleşmelerde aksi belirtilmedikçe festivalin bitmesini izleyen hafta sahiplerine ya da öngörülen adrese gönderilmelidir.

7.40. Bir festivalde yarışan bütün filmler, kendi kategorilerinde ayrımı yapılmaksızın eşit koşullarda muamele görür.

7.41. Festivale seçilen filmlerin temsilcilerinin meslektaşları, medya ve izleyiciyle buluşması için her tür olanak sağlanmalıdır.

7.42. Festivaller sadece olağan film kira bedellerini ödemelidir. Öngösterim için yerleşik kural ve koşullara saygı gösterilmelidir. Fazla bedel ödemek festivallerin kültürel hedeflerine zarar verir.

Altyazı ve çeviri

7.43. Yabancı dildeki filmlerin tercihen Türkçe altyazısı yapılmalı, altyazı yapılamayan durumlarda izleyiciye Türkçe sözlü çevirisi sağlanmalıdır. Festivale davet edilen yabancı konuklar ve basın için tercihen İngilizce ya da konukların çoğunun anladığı uluslararası bir dilde altyazı ve çeviri yapılması tavsiye edilir.

Sigorta ve gümrük

7.44. Festivaller filmlerin güvenliğinden sorumludur, kaybolmaları ya da zarar görmeleri olasılığına karşı kapıdan kapıya sigorta yaptırmalıdır.

7.45. Festivaller yasalar uyarınca ülkelerinin gümrüklerinde filmlerin bedelsiz ithalatıyla ilgili düzenlemeleri yapmakla sorumludur.

Bütçe

7.46. Festival bütçelerinde ağırlığın doğrudan sinemaya verilmesine özen gösterilmesi; festival kapsamındaki sponsorsuz tören, konser, parti, yemek, kortej, gezi vb. yan etkinliklerde, davetiye basımında, mekan ve sahne düzenlemesinde lüks tüketime yönelinmemesi ve bu kalemlerin bütçede sinema harcamalarına göre daha küçük oranlarda yer alması tavsiye edilir.

Arşiv ve Web sitesi

7.47. Festivallerin basın kitleri ve afişler de dahil olmak üzere kendi arşivlerini oluşturmaları tavsiye edilir.

7.48. Festivallerin web sitesi yapmaları, onu düzenli olarak güncellemeleri ve arşivlerini bu siteden ulaşılabilir kılmaları tavsiye edilir.

MADDE 8 : Sanatsal Etkinlikler Komisyonu’nun Personel Sistemi

8.1. Sanatsal Etkinlikler Komisyonu, çalışmalarını yürütebilmek için yeterli sayıda ve komisyonca belirlenen ilkeler çerçevesinde profesyonel personel istihdam eder.

8.2. Buna göre, başlangıç olarak sinema alanında da uzmanlığı bulunan bir hukuk danışmanı ile yine sinema alanında uzman bir işletme uzmanı istihdam eder. Diğer profesyonel çalışanları zamanla belirler.